Gastouderopvang Gerda

Uw vertrouwde keuze voor kinderopvang

Gastouderopvang Gerda

“Uw vertrouwde keuze voor kinderopvang”

-------------------------------------------------------------------------------

Algemene Voorwaarden opvang door gastouder

In aanvulling op de overeenkomst tussen gast- en vraagouder(s) heeft Gastouderopvang Gerda een aantal voorwaarden, waaronder zij opvang aanbied als zelfstandig gastouder. De Algemene Voorwaarden zijn tijdens het kennismakings- of koppelingsgesprek besproken met de ouder(s)/verzorger(s) en hieronder weergegeven. Deze voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden aan de gesloten overeenkomst (contract) tussen gastouder Gerda en de vraagouders.

Openingstijden:

Gastouderopvang Gerda is geopend op de werkdagen maandag, dinsdag en donderdag. Opvangtijden dagopvang: vanaf 07.30 t/m 18.00. Opvangtijden avondopvang: vanaf 18.00 tot 19.00. Afwijkende tijden avondopvang uitsluitend na overleg. Nood-/ tijdelijke, flexibele of weekendopvang wordt uitsluitend verleend conform een vooraf verstrekt werkrooster van vraagouders en uitsluitend wanneer dit past binnen het dagritme van de opvang. Indien mogelijk vallen hier ook de woensdag of zaterdag onder.

Haal-en brengtijden gastkinderen:

Gastkinderen kunnen vanaf 07.30 gebracht worden en ’s avonds t/m 18.00 opgehaald worden. Tijdens de lunchpauze van 11.30 t/m 13.00 vooraf telefonisch of per whatsapp melden wanneer er een gastkind op de opvangdag tijdens deze uren opgehaald of gebracht wordt. Indien er sprake is van avondopvang, graag vooraf telefonisch of per whatsapp vroegtijdig melden i.v.m. nuttigen avondeten gastkinderen van 17.00 tot 18.00.’s Morgens vanaf 07.30 melden bij toegangsdeur en gebruik maken van deurbel. ’s Middags tussen 12.00 en 15.00 uitsluitend melden bij toegangsdeur d.m.v. kloppen op het raam (i.v.m. slapende kinderen). Indien er ’s middags binnen 10 minuten niet wordt geopend, dan gebruik maken van deurbel.

Vakantie:

"Gastouderopvang Gerda" is circa 48 weken per jaar geopend m.u.v. een aantal nationale feestdagen. De openings- en sluitingstijden, vakanties en vrije dagen zijn te vinden op de website www.gastouderopvang-gerda.nl onder het kopje “Openingstijden en vakanties”. Tijdens vakanties en vrije dagen biedt “Gastouderopvang Gerda” geen opvang aan en zullen er geen opvangkosten in rekening worden gebracht.

Uitsluitend wanneer er “noodopvang” is gewenst op een feestdag, biedt “Gastouderopvang Gerda” dagopvang aan. De vraagouders betalen hiervoor een afwijkend uurtarief.

Annuleren van opvang:

Annulering van opvang, in welke vorm dan ook, dient altijd tijdig doorgegeven te worden. Gastouderopvang Gerda biedt naastdag-en avondopvang, ook tijdelijke-, nood-, of flexibele opvang aan. Tijdige annulering van opvang biedt tevens de garantie voor u of andere vraagouders dat er vrijwel altijd een beschikbare kindplaats (flex plek) voor uw kind(eren) zal zijn.

Annuleringstermijn bij vrije dagen of vakantie van vraagouders:

Annulering vaste dagopvang: uiterlijk één maand voor data.

Annulering flexibele opvang: uiterlijk twee weken voor data.

Annulering in geval van ziekte gastkind:

Op opvangdag voor 07.00 ’s morgens telefonisch, per whats app of sms bericht.Deze opvangdag wordt in rekening gebracht. De overige ziektedagen van het gastkind worden niet in rekening gebracht.

Wanneer er de avond voor de opvangdag al wordt afgemeld, wordt deze opvangdag wel in rekening gebracht.

Annulering in geval van afwezigheid gastkind (bijzondere omstandigheden):

Indien er sprake is van overlijden van een van de vraagouders, vallend op de dag(en) van de opvang, dan brengt gastouderopvang Gerda geen opvangkosten in rekening.Wordt er wel of gedeeltelijk opvang gewenst, dan brengt gastouderopvang Gerda die opvanguren wel in rekening.

Indien er sprake is van overlijden van een van de grootouders (opa en oma) van het gastkind, vallend op de dag(en) van de opvang, dan brengt gastouderopvang Gerda geen opvangkosten in rekening. Wordt er wel of gedeeltelijk opvang gewenst, dan brengt gastouderopvang Gerda die opvanguren wel in rekening.

Indien er sprake is van opvang, vallend op de dag van uitvaart/crematie en het gastkind wordt (deels) gebracht voor opvang, dan wordt deze opvangdag niet in rekening gebracht.

Indien er sprake is van opvang, vallend op de dag van uitvaart/crematie en het gastkind wordt NIET gebracht voor opvang, dan wordt deze opvangdag niet in rekening gebracht.

Indien passend qua aantal beschikbare kindplaatsen en gewenst door vraagouder(s), mag de opvangdag welke niet is afgenomen, op een later moment kosteloos worden opgenomen (binnen 6 weken), bv. voor het regelen van uitvaart/crematie gerelateerde zaken.

Annulering of afname geen of minder opvanguren i.v.m. weersomstandigheden:

Indien er in een bepaalde periode sprake is van bepaalde weersomstandigheden, hierbij valt te denken aan bv. vorstverlet, extreme hitte, wind-/wateroverlast en er minder of geen opvanguren worden afgenomen, brengt Gastouderopvang Gerda de volledige opvanguren in rekening.

Annulering in geval van pandemie (bijzondere omstandigheden):

Indien er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor Gastouderopvang Gerda geen opvang kan of mag verlenen (bv. door een pandemie) of vanwege overheidsmaatregelen, kunnen er afwijkende voorwaarden gelden. Dit ter beoordeling aan de gastouder.

In het algemeen zullen de adviezen vanuit RIVM en Branchevereniging Kinderopvang gevolgd worden.

Gastouderopvang Gerda zal per vraagouder een afweging maken en in overleg afstemmen op welke wijze de opvang voor gastkind(eren) plaats zal kunnen vinden.

Betaling bij geen tijdige annulering:

Indien er niet tijdig afgemeld is binnen hieronder vermelde termijn, worden de opvangdagen wel in rekening gebracht.

Vaste dagopvang: minder dan 1 maand afmelding, volledig in rekening gebracht.

Flexibele dagopvang: minder dan 2 weken afmelding, volledig in rekening gebracht.

Deze afmeldingen gelden zowel voor opvangdagen als ook (onverwacht) geplande vakanties/vrije dagen van vraagouder(s).

Proefperiode:

Standaard worden voorafgaand aan de startdatum van de opvang twee wenmomenten tussen het nieuwe gastkind, de gastouder en kennismaking met de aanwezige gastkinderen aangeboden. De wenmomenten worden aangeboden op beschikbare kindplaats(en) op een opvangdag. Hiervoor wordt 50% aan opvanguren in rekening gebracht indien deze wen-uren in een tijdsblok vallen, wanneer er sprake is van reservering van flexibele kindplaatsen van de reeds geplaatste gastkinderen.

De vraagouders zijn vrij om hiervan wel of geen gebruik te maken. De gastouder stelt het op prijs als ervan minimaal 1 wenmoment gebruik wordt gemaakt. Deze wenmomenten gelden voor zowel jonge baby’s vanaf 10 weken oud en voor oudere gastkinderen. Tevens geldt er een proefperiode ingaand na de startdatum van de koppeling. Deze proefperiode is te vinden in het plaatsingscontract.

Wijziging werkdagen vraagouders / ruilen opvangdagen:

Wijzigingen in werkdagen van vraagouders graag tijdig melden i.v.m. het afstemmen van het aantal beschikbare kindplaatsen.

Opname van gemiste opvangdagen (zie afspraken annulering opvang).De mogelijkheid bestaat om gemiste opvangdagen (in geval van ziekte) op een later moment, in overleg en als er kindplaatsen beschikbaar zijn, alsnog op te nemen.

Zwangerschapsverlof vraagouder:

Tijdens een zwangerschap van de vraagouders is er een periode van zwangerschapsverlof (16 tot 18 weken) voorafgaand en na de bevalling. In deze periode stelt de gastouder het op prijs dat het gastkind in de opvang blijft komen. Om stabiliteit, hechting en sociale interactie met de gastouder en andere gastkinderen te kunnen blijven waarborgen.


Indien hier geen gebruik wordt gemaakt van tijdens deze verlofperiode, brengt de gastouder de opvangvergoeding zoals contractueel is vastgelegd in rekening. 


De gastouder kan ook besluiten het contract te beeïndigen, wanneer er sprake is van een langdurige periode van afwezigheid (langer dan 3 maanden).

Overige afspraken:

Voeding gastkinderen:

Afspraken over voeding zijn terug te vinden op de website www.gastouderopvang-gerda.nl onder “Algemene Informatie”. Gastouderopvang Gerda heeft als richtlijn gezonde voeding en tussendoortjes aan te kunnen bieden. Vraagouders dienen zelf voor voeding e.d. zorg te dragen.

Speelgoed en spelmaterialen:

Bij Gastouderopvang Gerda is een ruime hoeveelheid binnen-en buitenspeelgoed aanwezig welke aansluiten bij de leeftijdscategorieën van de aanwezige gastkinderen. Het speelgoed en spelmateriaal is kidsproof, veilig en wordt dagelijks/wekelijks gereinigd i.v.m. hygiëne eisen en zonnodig gerepareerd of vervangen.

Schade speelgoed en spelmaterialen:

In geval van schade aangebracht aan binnen-/buitenspeelgoed door uw kind(eren) meld gastouder Gerda dit persoonlijk aan u en zullen we samen naar een passende financiële oplossing zoeken. Gastouderopvang Gerda is hiervoor verzekerd en heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Meebrengen van eigen speelgoed is toegestaan, wel graag bij brengen van uw kind(eren) melding van maken i.v.m. voorkomen zoekraken of beschadigen speelgoed.

Schade inventaris en woning gastouder:

In geval van schade aangebracht aan inventaris en woning van de gastouder door uw kind(eren) meld gastouder Gerda dit persoonlijk aan u en zullen we samen naar een passende financiële oplossing zoeken. Gastouderopvang Gerda is hiervoor verzekerd en heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Vervoer:

Op opvangdagen worden gastkinderen per auto vervoerd i.v.m. halen en brengen van eigen kinderen naar een basisschool in Veenendaal of het halen en brengen naar een peuteropvang organisatie in Renswoude. De richtlijnen welke gelden voor het vervoer kunt u terugvinden in het “vervoersbeleid gastkinderen” welke u krijgt uitgereikt tijdens het koppelingsgesprek of digitaal raadplegen in de back office van het gastouderbureau waar u bent aangesloten.

Vervoer per (bak)fiets of bolderkar zal niet plaatsvinden i.v.m. ontoereikende ruimte totaal aantal gastkinderen.

Op de website www.gastouderopvang-gerda.nlonder het kopje “Vervoersbeleid gastkinderen” staat een beknopte uitleg met informatie hierover vermeld.

Bereikbaarheid noodgevallen:

Van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar vanaf 7.00 tot 21.30 op de telefoonnummers (0318) 302095 of (06) 10163323.

Vanaf 21.30 tot 07.00 uitsluitend bereikbaar per whatsapp op (06) 10163323.

Op zaterdag telefonisch, per sms of whatsapp op hierboven genoemde telefoonnummers van 08.30 tot 17.00. Vanaf 17.00 uitsluitend per sms of whatsapp op (06) 10163323.

Op zondag uitsluitend per whatsapp bereikbaar op (06) 10163323.

Uurtarieven:

Uurtarieven werden voorheen vermeld op de website www.gastouderopvang-gerda.nl onder het kopje “Uurtarief en Kinderopvangtoeslag”. Uit concurrentie overwegingen zijn de uurtarieven uitsluitend telefonisch opvraagbaar. De nieuwe uurtarieven voor diverse soorten van kinderopvang worden door de overheid jaarlijks geïndexeerd en bekendgemaakt. Aansluitend worden per email vraagouders hierover geïnformeerd.

Uurtarieven zijn gebaseerd op diverse types van opvang, welke hieronder vermeld staan.

€ 0,00 per uur (dagopvang maandag, dinsdag, donderdag 07.30 tot 18.00)

€ 0,00 per uur (avondopvang 18.00 tot 19.00, later tijdstip na overleg)

€ 0,00 per uur (flexibele opvang reguliere opvang)

€ 0,00 per uur(nood of tijdelijke opvang)

€ 0,00 per uur (noodopvang op feestdag)

€ 0,00 per uur (dagopvang weekend, zaterdag

Afwijkend uurtarief wordt bepaald naar aantal op te vangen kind(eren), leeftijd en inzage kindossier of kindvolgsysteem

Voor tijdelijke of noodopvang in geval van ziekte/vakantie van een collega gastouder wordt een afwijkend uurtarief* in rekening gebracht.

BSO (buitenschoolse) opvang wordt standaard niet aangeboden. Uitzonderingen zijn bespreekbaar.

Peuteropvang haal-en brengservice in Renswoude. Uitsluitend in overleg en passend binnen dagritme van gastouder. De uren welke het gastkind op de peuteropvang verblijft worden niet in rekening gebracht. Indien het gastkind eerder van de peuteropvang opgehaald moet worden i.v.m. ziekte of onverwachte omstandigheden, worden deze opvanguren vanaf het ophaalmoment wel in rekening gebracht.

Mediabeleid:

Gastouderopvang Gerda is er zich van bewust rekening te moeten houden met privacy van vraagouders en gastkinderen. Daarom houdt zij zich aan een mediabeleid. Foto ́s en filmopnames gemaakt tijdens de opvang van uw kind of kinderen zullen niet openbaar gemaakt worden op social media of op de website. Foto ́s en filmopnames zullen uitsluitend bedoeld zijn als herinnering voor het gastkind en bij vertrek of afscheid door gastouder Gerda persoonlijk verstrekt worden.

Mocht Gastouderopvang Gerda in de toekomst gebruik willen maken van foto ́s of filmopnames van gastkinderen voor publicatie, dan zal zij de vraagouders hiervoor toestemming vragen.

Ondertekening:

Datum: ... -... -20..                                     Plaats: Renswoude

Naam / namen ouder(s):                              Naam gastouder:

.................................                               Gerda Rietveld-Imminkhuizen

Handtekening(en) ouder(s):                          Handtekening gastouder:

..................................                               ......................................